Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Giżycku

W związku z nowelizacją przepisów o ochronie środowiska od 2011 roku możliwe jest uzyskanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków od gmin. Z programu dofinansowania skorzystać mogą właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne. Zasady przyznawania pomocy określane są przez radę gminy, w postaci stosownej uchwały. Gminy pozyskują środki na dofinansowanie tego typu projektów z kasy Unii Europejskiej, czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gdzie trafiają środki finansowe?

Możliwość uzyskania dofinansowania zależna jest od realizowanych przez daną jednostkę budżetową programów. W pierwszej kolejności środki finansowe przeznaczane są na rozwiązanie problemów w gminie o większym zasięgu i mających usprawnić całą gospodarkę wodno-kanalizacyjną, w związku z tym dofinansowanie oczyszczalni przydomowej może być trudne. Jednak niektóre gminy podjęły uchwały o realizacji planów związanych z budową i modernizacją przydomowych oczyszczalni ścieków. Na takie rozwiązania zdecydowały się te położne na obszarach, gdzie zabudowa jest z w znacznym stopniu rozproszona, a budowa tradycyjnej sieci kanalizacyjnej jest rozwiązaniem gorszym ze względu na jego małą praktyczność i większe nakłady finansowe.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Niezależnie od źródła dofinansowania, ubiegając się o dotację należy spełnić szereg wymagań, które są ściśle określane w każdym wypadku dysponowania publicznymi pieniędzmi. Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu dostępnym w gminie. Do niego należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, zgody ewentualnych współwłaścicieli, zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy na pobyt stały, projekt, w niektórych przypadkach operat wodno-prawny, kopię zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, a także pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji i przyznaniu dotacji należy złożyć w gminie protokół odbioru lub zgłoszenie o oddaniu przydomowej oczyszczalni do użytku, kopie faktur i rachunków, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności budowy z obowiązującymi normami. Wysokość dofinansowania ustalana jest przez poszczególne gminy i waha się od 20 do nawet 100% kosztów inwestycji.

Dofinansowania w Giżycku

W gminie Giżycko obecnie realizowany jest program modernizacji sieci kanalizacyjnej. W planach zawarto między innymi uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną ul. Jeziornej oraz ulic Staszica, Suwalskiej, Obwodowej i Jagiełły. Ponadto powstać ma miejska magistrala wodociągowa, przebudowana zostać kanalizacja na kilku osiedlach oraz haliafiltrów. Wszystko to w celu unowocześnienia i podniesienia wydajności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Niestety obecny plan zagospodarowania środków, w jakich posiadaniu jest gmina, nie przewiduje udzielania dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.